Menu

Nondiscrimination

Northeast Georgia Health System, Inc. (NGHS) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. NGHS does not exclude people or treat them differently because of race, religion, color, national origin, age, disability or sex.

NGHS:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact:

NGHS’ Patient Experience Department
Telephone Number:
 770-219-2998

If you believe that NGHS has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

NGHS Corporate Compliance
743 Spring Street NE
Gainesville, GA 30501
Telephone Number: 770-219-5403, (TTY: 1-800-255-0135) (VRS: 1-888-888-1116)
Fax: 770-219-2910, or Email: corporate.compliance@nghs.com

You can file a grievance in person or by mail, fax or email. If you need help filing a grievance, NGHS Corporate Compliance is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U. S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20201
Phone: 1-877-696-6775
TDD: 1-800-537-7697

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 770-219-1689 (TTY: 1-800-255-0135) (VRS: 1-888-888-1116).
 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gá»i số 770-219-1689 (TTY: 1-800-255-0135) (VRS: 1-888-888-1116).
 

주ì˜: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 ì§€ì› ì„œë¹„ìŠ¤ë¥¼ 무료로 ì´ìš©í•˜ì‹¤ 수 ìˆìŠµë‹ˆë‹¤. 770-219-1689 (TTY: 1-800-255-0135) (VRS: 1- 888-888-1116)
 

번으로 전화해 주십시오. 注æ„:如æœæ‚¨ä½¿ç”¨ç¹é«”中文,您å¯ä»¥å…è²»ç²å¾—èªè¨€æ´åŠ©æœå‹™ã€‚請致電770-219-1689 (TTY: 1-800-255-0135) (VRS: 1-888-888-1116).
 

સà«àªšàª¨àª¾: જો તમે ગà«àªœàª°àª¾àª¤à«€ બોલતા હો, તો નન:શà«àª²à«àª• ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબà«àª§ છે. ફોન કરો 770-219-1689 (TTY: 1-800-255-0135) (VRS: 1-888-888-1116).
 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 770-219-1689 (TTY: 1-800-255-0135) (VRS: 1- 888-888-1116).
 

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆአየትርጉሠእርዳታ ድርጅቶችᣠበáŠáŒ» ሊያáŒá‹á‹á‰µ ተዘጋጀተዋáˆá¡ ወደ ሚከተለዠá‰áŒ¥áˆ­ á‹­á‹°á‹áˆ‰ 770-219-1689 (መስማት ለተሳናቸá‹: 1-800-255-0135) (VRS: 888-888-1116).
 

धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ दें: यदद आप ह िंदी बोलते हैं तो आपके ललठमà¥à¤«à¥à¤¤ में भाषा सहायता सेवाà¤à¤‚ उपलबà¥à¤§ हैं। 770-219-1689 (TTY: 1-800-255-0135) (VRS: 1-888-888-1116).पर कॉल करें।
 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 770-219-1689 (TTY: 1-800-255-0135) (VRS: 1-888-888-1116).

 

Ð’ÐИМÐÐИЕ: ЕÑли вы говорите на руÑÑком Ñзыке, то вам доÑтупны беÑплатные уÑлуги перевода. Звоните 770-219-1689 (телетайп: 1-800-255-0135) (VRS: 1-888-888-1116).
 

رقم-1ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، Ùإن خدمات المساعدة اللغویة تتواÙر لك بالمجان. اتصل برقم
770-219-1689 (TTY: 1-800-255-0135) (VRS: 1-888-888-1116).
 

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para हैं। 770-219-1689 (TTY: 1-800-255-0135) (VRS: 1-888-888-1116).
 

 

Copyright ©2019 Northeast Georgia Health System, Inc. | 743 Spring Street Gainesville, GA 30501 | (770) 219-9000